Privacybeleid SheEO

1. Wie?

SheEO begeleidt zowel starters, eenmanszaken, kleine ondernemingen, KMO’s, grote ondernemingen en federaties in tal van sectoren.  Wij staan garant voor betaalbare juridische oplossingen op maat van uw onderneming op het vlak van GDPR, privacy, ondernemingsrecht, contractmanagement, corporate housekeeping en de juridische en administratieve ondersteuning.

SheEO hecht grote waarde aan het juist beschermen van de gegevens die zij verwerkt, in het bijzonder persoonsgegevens. Middels dit beleid wil SheEO op strategisch niveau vastleggen op welke wijze gegevens beschermd worden, welke verantwoordelijkheden hierrond zijn toegewezen en welke prioriteiten SheEO heeft bepaald rond de bescherming van gegevens.

Dit privacybeleid regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking, ‘SheEO’, met maatschappelijke zetel te 9500 Ophasselt, Bildeken 42, met ondernemingsnummer BTW BE 0665.893.221, met als vertegenwoordiger mevrouw Saskia Monseur (saskia@sheeo.be)

Indien u gebruik maakt van deze website of indien u ons persoonlijke informatie verstrekt, stemt u in met dit privacybeleid.  SheEO leeft de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na, evenals de Belgische Kaderwet dd. 30 juli 2018.

2. Welke gegevens?

Via het contactformulier op de website:

Uw naam, voornaam, e-mailadres, telefoon nummer en uw bericht.

In het kader van het uitvoeren van een opdracht:

SheEO hecht grote waarde aan dataminimalisatie, zij verklaart bijgevolg niet meer gegevens te verzamelen dan nodig voor het uitvoeren van haar opdracht en / of contractuele prestaties en ter voldoening van haar wettelijke verplichtingen.  Hierbij zijn volgende gegevens inbegrepen (niet-limitatieve opsomming):

 • Contactgegevens;
 • Facturatiegegevens;
 • Gegevens die nodig zijn om de opdracht uit te voeren. Deze kunnen betrekking hebben op uw persoonlijke situatie, toestand, professionele activiteit, financiële situatie,…
 • Stavingstukken;
 • Correspondentie

Het is mogelijk dat hierbij bijzondere persoonsgegevens overeenkomstig artikel 8 en artikel 9 GDPR worden verwerkt. De klant geeft hiervoor uitdrukkelijke toestemming.

Tevens is het mogelijk dat gegevens van minderjarigen en financiële gegevens worden bewaard.

3. Waarvoor worden de gegevens gebruikt?

SheEO verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens ter volbrenging van onderstaande doeleinden. Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden zonder u hiervan op voorhand op de hoogte te brengen en, indien nodig, uw toestemming hiervoor te vragen.

 1. Om u informatie te verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten van SheEO en om deze beter af te stemmen op uw noden en wensen of die van uw bedrijf of organisatie.
 2. Om een zakelijke relatie met u of uw onderneming aan te gaan en om de overeenkomst die u met ons sluit op een correcte manier te kunnen naleven
 3. Om u uit te nodigen voor evenementen en nieuwsbrieven.  Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment, zonder motivatie uitschrijven. U kan dit doen door ons een e-mail te sturen of door in de reclame-e-mails te klikken op de uitschrijflink.
 4. Om aan onze wettelijke en fiscale verplichtingen te voldoen.

De persoonsgegevens worden door SheEO bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen SheEO en de gebruiker.

4. Op basis van welke grondslag?

SheEO baseert zich voor het verwerken van uw gegevens op verschillende rechtsgronden, met name toestemming, de (pre)contractuele relatie of het gerechtvaardigd belang.

SheEO  verwerkt de gegevens van de betrokkene in het kader van een (pre)contractuele relatie met het oog op het voorbereiden of uitvoeren van de dienstverlening.

SheEO vraagt de toestemming van betrokkenen voor het verwerken van de persoonsgegevens.

Daarnaast is het mogelijk dat SheEO zich beroept op het gerechtvaardigd belang.

  5. Met wie delen wij mogelijk uw gegevens?

  SheEO kan uw persoonsgegevens enkel aan derden overmaken  indien dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de uitvoering van de vooropgestelde doelstellingen.  Indien SheEO uw persoonsgegevens doorgeeft aan derden, wordt met deze derden een gegevensverwerkingsovereenkomst afgesloten waarin o.m. wordt vastgelegd dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden verwerkt.

  De confidentialiteit van uw gegevens is belangrijk voor ons. Uw gegevens zullen nooit verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven worden aan derden, niet-verwerkers indien hiertoe geen wettelijke verplichting bestaat.

  6. Welke cookies gebruikt SheEO?

  Cookies zijn kleine data- en tekstbestanden die door uw browser worden geplaatst. 

  Cookies helpen SheEO om het bezoek op haar website te optimaliseren, het onthouden van technische keuzes e.d.  De cookies die SheEO gebruikt zijn veilig en helpen onder meer om mogelijke fouten te identificeren. Wie de website van SheEO wil raadplegen, wordt aangeraden om het gebruik van cookies te accepteren, zoniet kan SheEO u geen efficiënt en kwalitatief gebruik van haar website garanderen. U bent echter vrij om de cookies niet te accepteren. U kan het gebruik van cookies uitschakelen via de instelling van uw internetbrowser.

  De website van SheEO gebruikt volgende cookies:

  • Functionele cookies: deze vergemakkelijken en personaliseren uw website bezoek en uw gebruikservaring
  • Analytische cookies (van derde partijen): zij verzamelen informatie om de inhoud van onze website te evalueren en te verbeteren (bijv Google analytics cookies).  Deze cookies verzamelen informatie over uw bezoek aan onze website.  De informatie die Google ontvangt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.

  7. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

  De persoonsgegevens worden door SheEO bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen SheEO en de gebruiker.

  Wij kunnen ze ook bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, te reageren op vragen en om eventuele geschillen op te lossen, om te voldoen aan onze legitieme belangen en om onze rechten te handhaven.

  8. Passende technische en organisatorische maatregelen

  SheEO heeft inzake veiligheid passende technische en organisatorische maatregelen genomen, teneinde de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. SheEO past een op maat gemaakt veiligheidsbeleid toe waarbij de veiligheid van uw gegevens centraal staan.

  SheEO besteedt in dit kader bijzondere aandacht aan de beveiliging van de computersystemen waarbij onder andere gebruik wordt gemaakt van end-to-end encryptie en streng wachtwoordmanagement, evenals aan awareness van de medewerkers.

  In geen geval kan SheEO aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

  9. Rechten van betrokkenen

  U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, en uw hieronder opgesomde rechten uit te oefenen.

  9.1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking

  U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan  SheEO.  Daarnaast heeft u steeds het recht om SheEO te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

  U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

  9.2 Recht van verzet

  U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

  Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.

  9.3 Recht van vrije gegevensoverdracht (data portabiliteit)

  U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan SheEO in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

  9.4 Recht van intrekking van de toestemming

  Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

  9.5 Uitoefening van uw rechten

  U kan uw rechten uitoefenen door SheEO te contacteren, hetzij per e-mail viasaskia@sheeo.be, hetzij via het contactformulier van de website www.sheeo.be  of per post naar SheEO, Bildeken 42, 9500 Geraardsbergen. Bij dergelijk verzoek dient u steeds een kopie van uw identiteitskaart te voegen.

  9.6 Automatische beslissingen en profiling

  De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en zal door SheEO evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

  9.7 Recht om klacht in te dienen

  U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  contact@apd-gba.be.

  Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

  10. Hyperlinks

  Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen. Ook is het mogelijk dat websites van andere partijen hyperlinks bevatten naar deze website.  SheEO is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van die andere partijen, en het gebruik van cookies op die websites.

  11. Wijzigingen

  Wij behouden ons het recht voor om dit privacy beleid indien nodig te updaten. 

  Eventuele wijzigingen zullen via de website aan de gebruikers worden gecommuniceerd.

   

  Laatst bijgewerkte versie: 15 mei 2019